Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • 10 chuyên đề BD CASIO lớp 6-7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Duy Tiên
  Ngày gửi: 10h:51' 22-11-2012
  Dung lượng: 225.5 KB
  Số lượt tải: 169
  Số lượt thích: 0 người
  1
  TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
  I/ pháp:
  Bấm trực tiếp, sử dụng phím nhớ: ALPHA ( A, B, C, …). Lưu ý sử dụng dấu ngoặc cho đúng.
  II/ Bài tập áp dụng:
  Bài 1: Tính
  a/ 
  b/ B = ( tg25015’ – tg15027’)(cotg 35025’ – cotg278015’)
  Bài : Tính
  a/ 2,5% của 
  b/ 12% của biết:


  2
  TÌM SỐ DƯ CỦA PHÉP CHIA
  I/ pháp:
  1/ Phép chia đa thức:
  Để tìm số dư của đa thức f(x) cho ax + b ta tìm
  Ví dụ1: Tìm số dư của f(x) = 2x3 + x2 – 5x + 2 chia cho 2x + 3
  Giải:
  Thực hiện máy:
  - 3/ 2 =
  Ấn tiếp: 2 ANS ^ 3 + ANS ^ 2 - 5 ANS + 2 = kq:
  Ví dụ 2: Tìm m và n để: f(x) = 2x3 + x2 – 5x + m và g(x) = 2x2 – 5x + 5 – n cùng chia hết cho 5x + 2
  Giải:
  Đặt: f1(x) = 2x3 + x2 – 5x và g1(x) = 2x2 – 5x + 5
  Để f(x) và g(x) cùng chia hết cho 5x + 2 thì:
  m = - f1(-2/5) và n = g1(-2/5)
  Thực hiện máy:
  - 2/ 5 =
  * Tính m:
  Ấn tiếp: - ( 2 ANS ^ 3 + ANS ^ 2 - 5 ANS ) = kq:
  * Tính n:
  Ấn tiếp: - 2/ 5 =
  2 ANS ^ 2 - 5 ANS + 5 = kq:
  Ví dụ 3: Tìm m và n để: f(x) = 2x3 + x2 – 5x + m và g(x) = 2x2 – 5x + 5 – n có một nghiệm chung x = 5. ( Giải như ví dụ 2)
  2/ Phép chia số tự nhiên:
  Để tìm số dư của hai số tự nhiên a cho b ta thực hiện phép chia a cho b tìm được phần nguyên của thương. Sau đó lấy số a trừ đi phần nguyên nhân với b.
  Ví dụ: Tìm số dư của phép chia 12345 cho 234.
  Giải:
  Thực hiện máy:
  12345 : 234 = kq: 52,75641
  Ấn tiếp: 12345 - 234 x 52 = kq:
  II/ Bài tập áp dụng:
  Bài 1: Tìm số dư của phép chia:
  a/ f(x) = 2x5 + 3x2 – 5x + 6 chia cho 2x + 1/ 2
  b/ g(x) = 7x3 + x2 + 15x – 4 chia cho 3/ 5x – 3
  c/ h(x) = 2x6 + x2 – x chia cho x + 5
  Bài 2: Tìm m và n để f(x) = 2x5 + 3x4 – 5x + m và g(x) = 2x3 + 3x2 – 5x + n cùng chia hết cho 4x – 5
  Bài 3: Tìm m và n để f(x) = 2x4 + 3x2 – mx và g(x) = 2x3 + 3x2 – nx cùng chia hết cho 4x – 5
  Bài 4: Tìm số dư của phép chia:
  a/ 123456789 chia cho 23456
  b/ 1234567890123456789 chia cho 1234567

  3
  TÌM ƯCLL VÀ BCNN
  I/ pháp:
  Để tìm ƯCLL( a, b ) ta thực hiện rút gọn a/ b giả sử được c / d. Vậy ƯCLL( a, b )là thương của phép chia a cho c hoặc b cho d.
  Để tìm BCNN( a, b ) ta thực hiện rút gọn a/ b giả sử được c / d. Vậy BCNN( a, b ) là tích của a.d hoặc b.c.
  Để tìm ƯCLL( a, b, c ) ta áp dụng: ƯCLL( a, b, c ) = ƯCLL[ƯCLL( a, b), c]
  Để tìm BCNN( a, b, c ) ta áp dụng: BCNN( a, b, c ) = BCNN[BCNN( a, b), c]
  Ví dụ 1: Tìm ƯCLL và BCNN của 50 và 75:
  Giải:
  Thực hiện máy:
  50 ab/c 75 = kq: 2/ 3
  * Tính ƯCLL:
  Ấn tiếp: 50 : 2 = kq: 25
  * Tính BCNN:
  Ấn tiếp: 50 x 3 = kq: 150
  Ví dụ 2: Tìm ƯCLL của 50 ; 75 và 100:
  Giải:
  Ta có: ƯCLL( 50, 75
   
  Gửi ý kiến