Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • De Ktra Anh 6 lan 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Hải
  Ngày gửi: 19h:32' 27-10-2012
  Dung lượng: 32.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người

  Name:…………………………… A FIFTEEN –MINUTE TEST
  Class: ………………………….. English 6 No-2 (A)

  READING:

  Choose the best option(A ,B ,C or D) to complete the passage:( Chọn câu đúng nhất để hoàn thành đoạn văn)(6 pts):
  Hello, I`m Thang .This is my school. It`s small and old but it is (1)...........Behind the school, there is a large yard. After school in the afternoon we often (2)............. soccer there. The yard is clean and there are many trees and (3) ................there. My friends and I sit (4)............these trees every morning to review our lessons. My school has two floors and fifteen.(5).......... My classroom is on the first floor.There are forty-three teachers in my school.They are(6)............teachers. I love them and I love my school very much.

  I/ Chọn câu đúng nhất để điền vào các chỗ trống trên:
  1. a. beautiful b.big c.late d.tall
  2. a. read b. see c. play d. listen
  3. a. housework b. flowers c.literature d.bookstore
  4. a. in b.at c. from d. under
  5 .a. desks b. class rooms c.students d.windows
  6. a. good b. small c.big d. beautiful

  II/ Đọc đoạn văn trên , trả lời các câu hỏi sau: (4ms)
  Is Thang’s school small or big?
  …………………………………
  What do Thang and his friends do every morning?
  ……………………………………………………………
  Where is Thang’s classroom?
  ……………………………………………………………..
  Are there forty- two teachers in his school?
  …………………………………………………………..
  Name:…………………………… A FIFTEEN –MINUTE TEST
  Class: ………………………….. English 6 No-2 (B)

  READING:

  Choose the best option(A ,B ,C or D) to complete the passage:( Chọn câu đúng nhất để hoàn thành đoạn văn)(6 pts):
  Hello, I`m Thang .This is my school. It`s small and old but it is(1)............Behind the school, there is a large yard. After school in the afternoon we often (2)............. soccer there. The yard is clean and there are many trees and (3) ................there. My friends and I sit (4)............these trees every morning to review our lessons. My school has two floors and fifteen.(5)............ My classroom is on the first floor.There are forty-three teachers in my school.They are(6)..............teachers. I love them and I love my school very much.

  I/ Chọn câu đúng nhất để điền vào các chỗ trống trên:
  1. a.late b. tall c. beautiful d..big
  2. a. play b. see c. read d. listen
  3.a. housework b.literature c.flowers d.bookstore
  4.a. in b. under c. from d. at
  5.a. desks b.windows c. students d.class rooms
  6.a. big b. small c. good d. beautiful

  II/ Đọc đoạn văn trên , trả lời các câu hỏi sau: (4ms)
  Is Thang’s school big?
  …………………………………
  What is there behind his school?
  ……………………………………………………………
  How many floors does his school have?
  ……………………………………………………………..
  Do Thang and his friends review their lesson every morning?
  …………………………………………………………..

   
  Gửi ý kiến