Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • De Ktra Anh 7 lan 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Hải
  Ngày gửi: 13h:50' 20-12-2012
  Dung lượng: 31.0 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 0 người
  Name: Fifteen – minute test
  Class: English 7 (A)

  I/ Choose the best answer: ( Chọn đáp án đúng nhất)
  Her birthday is ………………. Saturday, June 20th
  a. on b. in c.at
  2. ……………..you have a test tomorrow?
  a. Will b. Do c. Are
  3. Minh ………….. telivision every night.
  a. watch b. watching c. watches
  4. ………… is your telephone number?
  a. which b. what c. where
  5. She doesn’t have ……….. picture books.
  a. some b. many c. lot of
  6. This is ……… new classmate.
  a. a. is b. are c. am

  II/Write an invitation birthdaycard: ( Viết một thiếp mời bạn dự sinh nhật em.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  Name: Fifteen – minute test
  Class: English 7 (B)

  I/ Choose the best answer: ( Chọn đáp án đúng nhất)

  Her parents live ………….. Hanoi.
  a. in b. on c at
  2. …………….. is it from your house to school?
  a. How high b. How far c. How long
  3. We will………… our old friends next Sunday.
  a. meet b. meeting c. to meet
  4. I live ………… 24 Ly Thuong Kiet street.
  a. on b. in c.at
  5. What is your………………..?
  a. birthday b. date of birth c. day of bỉth
  6. Hanoi is …………….. than HCM city.
  a. smaller b. the smaller c. smallest

  II/Write an invitation birthdaycard: ( Viết một thiếp mời bạn dự sinh nhật em.)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


   
  Gửi ý kiến