Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KIEM TRA HKII

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Mai Hạ Nhi
  Ngày gửi: 15h:13' 04-05-2011
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 146
  Số lượt thích: 0 người
  I / Chọn từ thích hợp A, B, C hoặc D : 3 điểm
  Lan likes sports. She usually. . . . . . .jogging.
  A. plays B. listens C. goes D. does
  How often does Mai play . . . . . . . . . . .?= > twice a week.
  A. fishing B. aerobics C. skipping D. badminton
  What. . . . . . Nam and Ba . . . . . . . . . next Sunday?
  A. is/ doing B. are /doing C. do/ doing D. does/ doing
  They never go . . . . . on Sunday.
  A. to fishing B. to sailing C. to school D. to swimming
  How. . . . . . . . . are you going to stay in Nha trang?
  A. long B. often C. much D. many
  I usually do . . . . . . . . in my freetime.
  A. my homework B. video games C. the housework D.soccer
  Now Nam. . . . . . TV in the living room.
  A. watch B. is watching C. watches D. are watching
  In the spring, . . . . . . warm.
  A. is it often B. it often is C . is often it D. it is often
  She sometimes . . . . . . . . . .bread for breakfast.
  A. have B. has C. is having D. haves
  We are going to visit the . . . . . . . . . in Hue.
  A. citadel B. Ngoc Son Temple C. Ha Long Bay D. weather
  We sometimes go fishing. . . . . . warm.
  A. when it is B. when its C. when is it D. when it
  When we go camping, we must have a . . . . . . . . . . . . .
  A. camera B. food C. stove D. tent
  II / Đọc kỹ đoạn văn sau, rồi chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D :2 điểm
  There are four seasons in my country. They are spring, summer, fall and winter. The weather in the spring is usually warm and fine. There are many flowers in the spring. In the summer the weather is hot. It’s always sunny. When the fall comes, the weather becomes cool. We have much rain in the fall. It’s the season of umbrellas. After fall comes winter. It’s a dry season. The weather is cold and it doesn’t rain very often, but it sometimes snows in the winter in Viet Nam.
  QUESTIONS
  How many seasons are there in Viet Nam ?
  A. There are one. C. There are three.
  B. There are two. D. There are four.
  What’s the weather like in the winter ?
  A. It is cold. C. It is hot.
  B. It is cool. D. It is warm.
  Why do people call fall “the season of umbrellas” ?
  A. It is the season of umbrellas. C. The weather is cold.
  B. There is much rain in the fall. D. The weather becomes cool.
  Can you see snows in Vietnam ?
  A. Yes, we do. C. Yes, we can.
  B. No, we can’t. D. It sometimes snows in the winter in Viet Nam.
  III / Dùng từ cho sẵn điền vào chỗ trống thích hợp trong đoạn văn sau :2 điểm
  camping
   with
   they
   walking
   wear
   on
   warm
   often
  
  Minh likes(1) . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . the weekend, he(3) . . . . . . . . . . . goes walking in the mountains. He usually goes(4) . . . . . . . . . . . . .two his friends. Minh and his friends always(5) . . . strong boots and(6) . . . . . . . . . . . . . . .
   
  Gửi ý kiến