Thư mục

Email CB-GV-NV


Email của Trường
thcshuynhthuckhangtamky@gmai.com
Cô:Đinh Thị Như Ngọc – 6/1
-…………
Cô:Nguyễn Thị Phượng – 6/2
phuonghtk1@gmai.com
Cô:Nguyễn Thị Tuyết Nga – 6/3
tuyetngahtk@gmail.com
Cô:Lê Hồ Khánh Hạ – 6/4
…..
Cô:Nguyễn Thị Sơn Quyên – 6/5
sonquyen77@gmail.com
Cô:Trần Thị Trà My – 6/6
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hiền – 7/1
hiendialy@gmail.com
Cô:Lê Phan Thanh Tâm – 7/2
lephanthanhtam@gmail.com
Thầy:Ca Văn Luận – 7/3
-…………
Thầy:Phan Duy Tiên – 7/4
duytienhtk@gmail.com
Cô:Trần Thị Kiều Hạnh – 7/5
biology302@gmail.com
Cô:Đinh Thị Tố Loan – 7/6
dinhtoloan2013@gmail.com
Cô:Mai Thị Ngọc – 8/1
htkmaingoc@gmail.com
Cô:Võ Thị Hồng Liên – 8/2
vohonglienqs@gmail.com
Cô:Trần Thị Hải Vân – 8/3
htktranhaivan@gmail.com
Cô:Võ Thị Mỹ Nhung – 8/4
mynhungtk@gmail.com
Cô:Huỳnh Thị Xanh – 8/5
…..
Cô:Nguyễn Thị Hồng Vân – 9/1
hongvan06782@gmail.com
Cô:Nguyễn Thị Bê – 9/2
…..
Thầy:Nguyễn Đình Yến– 9/3
-dinhyentk@gmail.com
Thầy:Phan Công Hậu – 9/4
-…………
Cô:Nguyễn Thị Hồng Hải – 9/5
biendohtk2@gmail.com
Cô:Võ Thị Thu Vân– 9/6
thuvanhtk@gmail.com


Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Các ý kiến mới nhất

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • anh 6 test 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Hải
  Ngày gửi: 20h:33' 27-10-2012
  Dung lượng: 156.5 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  Name : ...........................................
  Class : 6/ ...

  ONE – PERIOD TEST ( 1A )
  Grade : English 6 - Week : 6
  ( 2011 - 2012)
  
  
  I/ Em hãy lắng nghe một đoạn văn về gia đình của Mai và điền vào những chỗ trống ở cái bảng dưới đây ( 2đ )

   Name
   Age
   Job
  
   Mai
   Mai
   Twelve
   Student
  
  Her father
  1. ................
   Forty-five
  2. ...............
  
  Her mother
   Hoa
   3. ................
   Teacher
  
  Her brother
   Tuan
   4. ................
   Student
  
  II/ Chọn đáp án đúng rồi khoanh tròn chữ cái mà mình đã chọn ( 2đ )
  1. This is .............. eraser . (A. an B. a C. it )
  2. My brother and I .............. students. (A. is B. are C. am )
  3. How are you ? ........... am fine.(A. We B. I C. She )
  4. What ............. you do ? (A. does B. are C. do)
  5, Tìm từ có cách phát âm khác: a.chairs b, tables c. desks d. telephones
  6. ................................... ? - It’s a clock.
  A. What’s this ? B. What are those ? C. What are these?
  7. This is my sister. ............. name is Lan. (A. His B. Her C. Your )
  8. ........ old are you ? -- I am eleven years old.(A. What B. Who C. How )
  III/ Điền những từ còn thiếu trong đoạn văn sau ( 1,5đ )
  This (1) .........my family. There are five (2) .............. in my family : my father, my mother, two my brothers and me. We (3) ............ on Hung Vuong Street. My father is forty years (4) ........ . He is (5) .......... engineer. My mother is thirty-seven. (6) .......... is a nurse. My brother is nine. I’m twelve. We are students.
  IV/ Đổi những câu sau đây sang dạng số nhiều ( 1đ )
  1. That is a lamp. => ........................................................................
  2. There is a bookshelf. => ..............................................................
  3. What is that ? => ...........................................................................
  4. He is a doctor . => .........................................................................
  V/ Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B ( 1,5 đ )

  A
   B
  
  1. What is his name ?
  2. How many tables are there ?
  3. Is that your ruler ?
  4. Where do they live ?
  5. How are you ?
  6. Are you a student ?
  a. They live on Tran Cao Van street
  b. No, this is my ruler.
  c. I’m fine.
  d. Yes, I am
  e. His name is Tuan.
  f. There is one table.
  
  
  1 .......... , 2 .......... , 3 ........... , 4. .......... , 5. ............. , 6 ...............

  VI/ Dựa vào từ gợi ý, viết đoạn văn ngắn tả mẹ em ( 2đ )

  1. This / mother.
  2. name / Lan.
  3. She / forty.
  4. She / teacher.
  4. She / work / school
  Name : ...........................................
  Class : 6/ ...

  ONE – PERIOD TEST ( 1A )
  Grade : English 6 - Week : 6
  ( 2011 - 2012)
  
  
  I/ Em hãy lắng nghe một đoạn văn về gia đình của Mai và điền vào những chỗ trống ở cái bảng dưới đây ( 2đ )

   Name
   Age
   Job
  
   Mai
   Mai
   Twelve
   Student
  
  Her father
  1. ................
   Forty-five
  2. ...............
  
  Her mother
   Hoa
   3. ................
   Teacher
  
  Her brother
   Tuan
   4. ................
   Student
  
  II/ Chọn đáp án đúng rồi khoanh tròn chữ cái mà mình đã chọn ( 2đ )

  1, Tìm từ có cách phát âm khác: a.students b. tables c. desks d. lamps
  2. ................................... ? - They’re clocks.
  A. What’s this ? B. What are those ? C. What is that?
  3. This is my brother. ............. name is Lam. (A. His B. Her C. Your )
  4. ........ is this ? - It’s my sister. ( A.
   
  Gửi ý kiến